T7, 04 / 2019 9:24 sáng | khueblue

Luật doanh nghiệp 2014 ra đời áp dụng từ ngày 01/07/2015 có nhiều sự thay đổi phù hợp cho doanh nghiệp trong đó có việc quy định về số lượng đại diện theo pháp luật của công ty. Khoản 2 điều 14 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

hinh minh hoa- nguon internet

Hồ sơ đăng ký bổ sung người đại diện theo pháp luật

  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh
  • Quyết định về việc bổ sung đại diện theo pháp luật
  • Thông báo bổ sung người đại diện theo pháp luật
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của đại diện mới
  • Ủy quyền với cá nhân hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nân của người nộp hồ sơ

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở sẽ giải quyết hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc, tuy nhiên hiện tại nhiều phòng đăng ký kinh doanh địa phương đã áp dụng hình thức nộp hồ sơ qua mạng, do vậy sẽ mất thêm 1 ngày để nộp hồ sơ giấy và nhận kết quả do vậy trung bình thời gian sẽ mất 5 ngày làm việc để hoàn thiện hồ sơ

Để thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho khách hàng, chúng tôi nhận dịch vụ đăng ký bổ sung người đại diện theo pháp luật cho công ty.  Vì vậy để bổ sung người đại diện theo pháp luật chúng ta có thể bổ sung theo các chức danh sau:

  • Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật là giám đốc
  • Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật là tổng giám đốc
  • Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật là chủ tịch hội đồng thành viên (chủ tịch HĐTV)
  • Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật là chủ tịch hội đồng quản trị (chủ tịch HĐQT)

Lưu ý: Riêng đối với công ty cổ phần, trong trường hợp có 2 người đại diện theo pháp luật thì bắt buộc một người là chủ tịch hội đồng quản trị, một người là giám đốc (tổng giám đốc) theo khoản 2 điều 134 Luật doanh nghiệp 2015

Điều 134. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần
2. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bài viết cùng chuyên mục