T7, 06 / 2019 9:33 sáng | khueblue
Trên thực tế, có sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm này, tuy nhiên về mặt pháp lý thì đây là hai khái niệm khác nhau, chúng ta cùng nhau phân biệt :
1. Cổ phần
Cổ phần là số vốn của công ty cổ phần được chia ra thành nhiều phần bằng nhau; cổ phần có nhiều loại cổ phần: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.
Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Ngưỡi sở hữu cổ phần ưu đãi là cổ đông ưu đãi.
Về cổ phần ưu đãi thì có 4 loại:
+ Cổ phần ưu đãi cổ tức: Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm.
+ Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
+ Cổ phần ưu đãi hoàn lại: Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.
+ Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.
hình minh họa – Nguồn internet
2. Cổ phiếu
Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.
Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
+) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
+) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;
+) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
+) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
+) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;
+) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty (nếu có);
+) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;
+) Các nội dung khác theo quy định tại các Điều 116, 117 và 118 của Luật doanh nghiệp năm 2014 đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.
Bài viết cùng chuyên mục